Onze visie

Onze visie

De leidraad van onze eigentijdse en ambitieuze schoolvisie steunt op het opvoedingsproject van de Ignatiaanse pedagogie en het leerplanconcept ZILL van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen.

Ons opvoedingsproject

De Vrije Basisschool Sint-Jozef neemt gerichte initiatieven om alle kinderen gelijke opvoedingskansen en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

Deze initiatieven zijn geënt op de 10 bewegingen van de Ignatiaanse pedagogie. (bijlage)

Onze visie op het kind en de samenleving

Als school hebben we aandacht voor de volledige ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we oog hebben voor alle aspecten van het kind-zijn: het lichamelijke, het verstandelijke, het spirituele, het sociale, …

Daarom gaan we voor ambitieus onderwijs, bieden we de kinderen de nodige competenties aan en voeden we hen op volgens de vier fundamentele opvoedingsdoelen:
1. Vrijheid (ik doe het zelf)
2. Verantwoordelijkheid (ik kan het)
3. Verbondenheid (ik hoor erbij)
4. Zingeving (ik doe het voor mij, voor jou)

In onze school willen we kinderen, vanuit christelijk perspectief, voorbereiden op een veelzijdige gemeenschap. We moedigen onze kinderen aan tot wereldburgerschap waarbij ze een gevoeligheid en bewustzijn ontwikkelen voor de samenleving en de schepping, met respect voor alle bewoners en het milieu.

Onze opvoedingsdoelen

Vertrekkend vanuit onze identiteit als Sint-Jozefsschool willen wij inzetten op het welzijn van onze kinderen en vanuit dit positief leefklimaat hen sociale vaardigheden, positieve attitudes, technische en theoretische bagage aanreiken om zo hun weg in het leven te vinden. We  willen kinderen bijstaan in hun groei naar persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid en hen vanuit deze persoonlijke vrijheid uitnodigen tot het opnemen van  verantwoordelijkheid. Bovendien staan wij kinderen bij in hun zoektocht naar verbondenheid met medemensen. Tenslotte ontdekken wij samen met kinderen de dieperliggende bestaansreden van het leven, zingeving.

Onze opvoedingsstijl

Als Sint-Jozefsschool kiezen we uitdrukkelijk voor de dagelijkse dialoog met kinderen en een open samenwerking met de ouders. Omwille van die voortdurende dialoog zijn we op een betrokken en actieve wijze aanwezig tussen onze leerlingen.

Als Sint-Jozefsschool zijn we uiteraard ook een katholieke dialoogschool. Zowel leerkrachten, ouders als kinderen kunnen en mogen hun eigen geloofsovertuiging beleven en kunnen hierover respectvol in dialoog gaan. Graag willen wij onze kinderen de gelovige basis, waarden en principes van ons geloof doorgeven opdat ze daarin ook gelukkig zouden zijn. Van de ouders verwachten we dat ze met respect luisteren naar dit gelovige gebeuren en hun kind daaraan laten deelnemen.

In onze school streven we naar een hartelijke sfeer waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Deze warme sfeer gaat gepaard met duidelijke afspraken en structuur om de nodige veiligheid aan onze kinderen te bieden.

Bijlage

De Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen : klik hier.